Ачык сынак жарыялайт:

 

Нарын районунун Мин-Булак айыл окмоту томондогу ваканттык административдик муниципалдык кызмат ордуна АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Озгочо кырдаалдар боюнча жетектоочу адис М-А.

Коюлуучу квалификациялык талаптар:

  1. Кесиптик билимдин дещгээли:

–тийтштъъ багыттагы жогорку билим (айыл чарба багытында, архитектура жана курулуш багытындагы, эсептоо техникасы жана информациялык технологиялар, техносфералык коопсуздук, жаратылышты жайгаштыруу жана гидрометеорологиялык, автаматаштыруу жана башкаруу багытындагы, табият таануу илимдери багытындагы, геодезия жана жерге жайгаштыруу, химиялык технология жана биотехникалык багытындагы жогорку билимдер)

Иш стажы жана тажрыйбасы. Иш стажысы талап кылынбайт.

Сынакка катышуу учун томонку документтер талап кылынат.

-конкурстук комиссиянын торагасынын атына жазылган жеке арызы;

— Кызматчы озу толтурган  жана кол койгон, фото суроту тиркелген, белгиленген формадагы  кадырларды каттоо баракчасы;

— Резюме;

— Омур баян;

— 3х4 олчомундо 2 даана сурот

— паспорттун кочурмосу (оригиналы сынакка келген маалда корсотулот)

— Жогорку билимин тастыктаган дипломунун кочурмосу (к=чърм=сън нотариустан же иштеген жеринен къб=лъндърълъшъ керек);

— Эмгек китепчесинин кочурмосу эгер болсо  (к=чърм=сън нотариустан же иштеген жеринен къб=лъндърълъшъ керек).

Кесиптик компетентуулугу

Кыргыз Республикасынын “+з алдынча башкаруу ж=нънд=” Мыйзамын;

Кыргыз Республикасынын “Жарандарды коргоо боюнча” Мыйзамын;

Кыргыз Республикасынын “+зг=ч= кырдаалдар министирлиги ж=нънд=” жобосун.

Кыргыз Республикасынын “Административдик жоопкерчилик ж=нънд=” кодексин

К=ндъмд=ръ: ченемдик укуктук актылар менен ишт== жана аларды тажырыйбада колдонуу;

Ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура б=лъштъръъ; башкаруучулук чечимдерди ыкчам жъз=г= ашыруу; компьютердик жана уюуштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билъъсъ.

Талапкерлердин документтер массалык маалымат каражаттарына жарыяланган кънд=н тартып 10 (он) жумушчу къндън  ичинде Мин-Булак айыл =кмътъ Насип ата к=ч=съ №44 дарегинде кабыл алынат. Ал эми конкурс =т= турчу кън талапкерлерге кошумча билдирилет.

Кошумча маалымат алуу ъчън моб. Тел 0709 50 93 36

Кошумча маалымат алуу ъчън моб. Тел 0709 50 93 36

Добавить комментарий